top of page

Jak začít

Když jsem začínala s éterickými oleji, kupovala jsem si je na různých místech a podle toho zda mi voněly či ne. Když jsem pronikla více do tajů kouzel éterických olejů zjistila jsem, že je ideální mít do začátku dobrý základ.  Proto jsem si koupila star­to­va­cí sadu. Pro­to­že ře­ši­la ně­ko­lik pro­blé­mů, které jsme běžně doma řešily. A to imunitu, spánek, bolest svalů atd. Pro­to­že její sou­čás­tí je i kva­lit­ní ul­tra­so­nic­ký di­fuzér, mohla jsem začít nejen di­fu­zo­vat, ale zá­ro­veň po­u­ží­vat esen­ci­ál­ní oleje na kůži a za­jis­tit si tak rych­lej­ší efekt. 

Sada obsahuje 11 esen­ci­ál­ních olejů  (5 u dětské) a di­fuzér. To vše mi nastartovalo za­čá­tek změn v mém ži­vot­ní­m stylu.

Sady olejů s difuzérem

Sada NingXia Red

Kolekce Thievs

Sada obsahující sladkokyselý nápoj ze super ovoce Kustovnice čínské, známé také jako Boji. Jedná se o silný antioxidant, multivitamín pro celou rodinu a posilovač imunity. 

Ko­lek­ce Thie­ves obsahuje dro­ge­rii a čis­ti­cí pro­střed­ky na rost­lin­né bázi, s esen­ci­ál­ní­mi oleji. Ne­ob­sa­hu­je žád­nou skry­tou che­mii ani dráž­di­vé látky. Je ideálním za­čát­kem pro Vaši do­mác­nos­t a ži­vo­t bez che­mie.

bottom of page